Yhteisellä visiolla ja yhteistyöllä ympäristöystävällisiä liikkumispalveluita


Ympäristöystävällisten liikkumistapojen kokeiluilla ja kehittämisellä kaupungeissa ja maaseutualueilla pyritään nyt hakemaan ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ilmastotavoitteiden yksi keskeinen toimenpide liittyy muun muassa yksityisautoilun vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Hämeenlinnan kaupunki, Suomen kasvukäytävä –verkosto sekä Berliinin kaupunki tarttuivat haasteeseen ja ovat olleet keskeisessä rooleissa haasteiden tunnistamiseksi sekä uusien toimintamallien löytämiseksi.
Suomen kasvukäytävällä, mm. Tampere – Helsinki välillä ajetaan n. 12 miljoona automatkaa vuodessa. Taustalla tehdään hartiavoimin töitä laajassa yhteistyössä raideliikenteen osalta ja pääradan kapasiteetin lisäämiseksi, jotta yksityisautoilun osuutta voitaisiin vähentää ja lisätä raideliikennettä ilmastotavoitteiden linjausten mukaisesti.
Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen kasvukäytävä ovat mukana kolmevuotisessa NSB CoRe – hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää raiteilla tapahtuvaa työmatkaliikennettä ja logistiikkaa koko hankealueella. Hankkeessa mukana ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Saksa. Hankkeen hallinnoinnista Suomessa vastaa Uudenmaan liitto.
Paljon mediassa huomiota keränneiden sujuvien ja ympäristöystävällisten älyliikenteen palveluiden ja liikkumispalveluiden (MaaS/Mobility as a Service) haasteena on niiden laajempi käyttöönotto alueellisesti ja koko Euroopan tasolla. Hankkeessa Hämeenlinnan ja Suomen kasvukäytävän osuudessa kartoitettiin hyviä olemassa olevia palveluita ja käytänteitä sekä toimintamalleja palveluiden edistämiseksi Euroopan eri maissa.

Hämeenlinnan hankeosuuteen kuuluivat älyliikenteen ja liikkumispalveluiden (MaaS) nykytila-analyysin toteutus sekä liikkumispalveluiden edistämisen haasteisiin tarttuvan politiikkapaperin valmistelu. Nykytila-analyysi toteutettiin yhdessä Sitowise Oy:n kanssa vuoden 2017 aikana. Analyysissa kartoitettiin palveluiden nykytila hankkeessa mukana olevilla alueilla. Politiikkapaperi valmisteltiin vuoden 2018 aikana MDI Oy:n kanssa. Valmisteluun kuuluivat työpajat Hämeenlinnassa ja Varsovassa sekä asiantuntijahaastatteluita. Politiikkapaperissa on tunnistettu keskeiset haasteet liikkumispalveluiden yleistymiselle ja laajenemiselle sekä esitetty ratkaisuja haasteiden voittamiseksi.

– Liikkumisen palveluiden kehittyminen vaativat viilauksia ja muutoksia kansallisella tasolla, mutta erityisesti paikallisen tason aktiivisuutta ja työntöapua. Tässä kansainvälisessä tarkastelussa huomasi, että Suomi on kyllä ollut palvelujen eturintamassa, mutta kilpailu on kovenemassa, kertoo Janne Antikainen, kehitysjohtaja MDI Oy:sta.

Saatujen tulosten pohjalta merkittävimmäksi tekijäksi liikkumispalveluiden laajemmalle käyttöönotolle nousi yhteisen vision puuttuminen palveluiden toteuttamismallista. Liikenteen murroksessa uudet palvelut hakevat lopullista muotoaan ja julkisen sektorin on haastavaa tarttua mahdollisuuksiin, sillä yhteistä näkemystä halutusta lopputuloksesta ei ole olemassa.

– Keskeinen kentältä kuulunut viesti oli, että siirtymä MaaS-aikakauteen ei toteudu kestävällä tavalla ilman julkisen ja yksityisen sektorin aktiivista vuoropuhelua ja osallistumista liikkumisympäristön kehittämiseen. Nopeaa tietä ei ole – sanoo Timo Hämäläinen, neuvonantaja MDI Oy:stä.

– Erityisesti Hämeenlinnalle tuttu haaste on palveluiden vähäisyys harvaan asutuilla seuduilla ja jopa Hämeenlinnan kaupunkialueella. Politiikkapaperi ei tarjoa haasteisiin nopeita ratkaisuja vaan toimintamalleja, joita hyödyntämällä liikenteen palveluita voidaan jatkossa kehittää kokonaisvaltaisemmin palvelemaan asiakkaita, toteaa Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö ja NSB CoRE- hankkeen projektipäällikkö, Ismo Hannula.

– Hämeenlinnassa on jo toteutettu useita kokeiluja yhteistyössä Suomen kasvukäytävä –verkoston toimijoiden kanssa muun muassa testattu robottibussia aidossa ympäristössä, kannustetaan työmatkapyöräilyyn, työn alla on selvityksiä joiden kautta haetaan ratkaisuja tulevaisuuden liikkumistarpeille ja – palveluille.
Aseman seutua kehitetään vahvasti – Asemanranta asuinalueena tarjoaa uniikkia, urbaania asumista luontoympäristössä linkittäen kevyen liikenteen väylät, uudet palvelukonseptit sekä loistavan sijainnin pääradan läheisyydessä, kertoo Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo.

Suomen kasvukäytävä -verkosto toimii älykkäiden ja ilmastoystävällisten liikkumispalveluiden kehittämis- ja testialustana laajassa yhteistyössä 20 kaupungin ja kunnan sekä yritysten, kauppakamarien, maakuntaliittojen, Suomen Yrittäjien sekä neljän ministeriön kanssa.
– Suomen kasvukäytävä -verkostossa tehdään laajaa yhteiskehittämistä. Keskiössä ovat pääradan kapasiteetin lisääminen, VT3 sekä yhteiskehittäminen ja osaamisen jakaminen. Työtä tehdään yhteisten asioiden edistämiseksi ja samanaikaisesti toteutetaan käytännön kokeiluja. Hyvinä esimerkkeinä ovat kansainvälisen yhteistyökumppanin jo saanut robottibussi testauksineen, työmatkaliikkuminen ja – liikunta, matkatavaroiden etälähtöselvityskokeilu, aseman seutujen kehittäminen sekä palveluiden tuominen aseman seuduille helpottamaan arjen sujuvuutta, kertoo verkoston johtaja Anne Horila.
– Laaja-alainen ja sektorirajat ylittävässä toiminnassa syntyy ideoita, uusia palvelukonsepteja, vientituotteita kansainväliseen markkinaan. Toiminta edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, joista on jo hyviä kokemuksia, toteaa Suomen kasvukäytävä –verkoston viestintä- ja kehittämisasiantuntija Outi Myllymaa.

Suomen kasvukäytävä muodostuu aidosta nauhakaupunkimaisesta vyöhykkeestä Pääkaupunkiseudulta aina Seinäjoelle asti. Pääradalla liikkuu jo nyt noin 350 000 pendelöijää sekä Tampere – Helsinki välillä tehdään yli 12 miljoonaa automatkaa. Väestön kasvuennuste vyöhykkeelle vuoteen 2040 mennessä on 24%. Suomen kasvukäytävällä asuu noin 45% Suomen väestöstä ja toimii noin 50% yrityksistä sekä noin 60% innovaatio- ja tutkimustoiminnasta.

NSB CoRe –hankkeen toimintaa rahoittaa Interreg Baltic Sea Region – ohjelma. Suomen osahanketta hallinnoi Uudenmaan liitto.

Lisätietoja:
Hämeenlinnan kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, [email protected]
NSB CoRe –hanke: strategiapäällikkö, Ismo Hannula, [email protected]
Suomen kasvukäytävä –verkosto: johtaja Anne Horila, [email protected] tai viestintä- ja kehittämisasiantuntija Outi Myllymaa, [email protected]
MDI Oy: kehitysjohtaja Janne Antikainen [email protected] ja neuvonantaja Timo Hämäläinen, [email protected]