Valtatie 3 on maamme tärkeimpiä valtateitä

Valtatie 3 on maamme tärkeimpiä valtateitä, koska se yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa.  Valtatie 3 on osa kansainvälistä E12 tietä ja Suomen kasvukäytävän valtasuoni pääradan ohella. Valtatie kolmosen palvelutason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa infran ja toiminnallisuuden parantamista vastaamaan nopeasti kehittyvän liikenneteknologian ja uusien palvelujen vaatimuksia.

Valtatie 3:lle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite ei tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mutta liikenneturvallisuus heikkenee. Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä Valtatie 3:lla on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Kansallinen ja kansainvälinen kytkeytyminen
Kolmostie on Helsingin ja Norjan Mo I Ranan yhdistävä E12 eli Eurooppatie 12. Kolmostie sisältyy EU:n päättämiin pääliikenneväyliin (Ten-T, kattava verkko) sekä liikenne- ja viestintäministeriön 2018 vahvistamaan valtakunnalliseen runkoverkkoon. Runkoverkkopäätöksessä valtio on asettanut tärkeimmille teille palvelutasotavoitteet. Päätöksessäkin todetaan, että vt3 ei nykyisin täytä asetettuja tavoitteita.

Osa Suomen kasvukäytävää
Suurin osa kolmostietä muodostaa Suomen kasvukäytävän, joka on maamme suurin yhtenäinen työssäkäynti- ja talousalue. VT3:n parannuksena on varauduttava Hämeenkyrön ohitustien toteuttamiseen. Kasvukäytävän ulkoisen saavutettavuuden kannalta tärkein yhteys on Helsinki-Vantaa lentokentän kansainväliset yhteydet ja ennen kaikkea lentokentän saavutettavuus Helsingin seudun ulkopuolelta. Kasvukäytävällä liikkuu n. 400 000 pendelöijää ja tehdään 12 milj. automatkaa pelkästään Tampere-Helsinki välillä.  Huomioitavana myös väestön kasvuennuste +24% vuoteen 2040 mennessä.
(Lisätietoja: www.suomenkasvukaytava.fi).

Merkitykseltään kolmostie on:
– Suomen ruokatie, jonka kautta maamme kasvukeskukset saavat monet elintarviketeollisuuden tarvitsemat tuotteet. Elintarviketeollisuuden alkutuotannon ja tuotteiden kuljetukset Länsi-Suomesta ja Pohjanmaalta ovat kulkevat kolmostietä pitkin.
– Viennin runkoväylä, joka yhdistää suuren osan vientiteollisuudestamme satamiin. Pohjanmaan maailmanluokan energiaklusteri ja Pirkanmaan vahva konepajateollisuus käyttävät kolmostietä erikoiskuljetusten runkoreittinä.

Investointi kolmostiehen on investointi Suomen kilpailukykyyn ja työllisyyteen, koska
vientiteollisuutta haittaavat liikenteen pullonkaulat ovat nykyisin rasite teollisuuden
kustannuskilpailukyvylle ja kuljetusten toimintavarmuudelle. Tavarakuljetuksista 85 % kulkee maanteitse.

Turvallisuus
Tampereen ja Vaasan välillä Valtatie 3 ei moneltakaan tieosuudeltaan vastaa
liikenneolosuhteiltaan nykyaikaisia vaatimuksia. Tie on kaikilla liikenneturvallisuuden
tunnusluvuilla mitattuna selvästi muita valtateitä vaarallisempi.
Tavoitetilassa valtatie 3 on sujuva ja turvallinen, jossa vilkkaat osuudet ovat nelikaistaisia ja
tärkeimmissä liittymissä on eritasoliittymät. Tavoitteena on valtakunnallisten
elinkeinoelämänkuljetusten matka-ajan minimointi ja täsmällisyys vaarantamatta
liikenneturvallisuutta.

Hankkeen suunnitelmavalmiutta on parannettu siten, että hankkeen toteuttaminen olisi
mahdollista käynnistää välittömästi. Hankkeen toteuttamisajankohdasta päätetään
liikennepoliittisessa selonteossa. Nyt 12-vuotisessa valtakunnallisessa
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2020.
Valtatie 3:n ensimmäisen vaiheen kehittämishanke parantaa huomattavasti liikenteen
sujuvuutta ja turvallisuutta tien ongelmallisimmilla jaksoilla. Myös kevyen- ja
joukkoliikenteen olosuhteet paranevat.

Hanke parantaa kolmostien valtakunnallista ja maakunnallista asemaa ja sillä on paljon
positiivisia vaikutuksia kilpailukyvyn ja elinvoiman näkökulmista. VT3:n kytkeytyminen kansainvälisiin yhteyksiin on Suomen kasvukäytävän ulkoisen saavutettavuuden kannalta erittäin tärkeää.

Lisätietoja VT3:n kehittämistoimenpiteistä:

Antero Alenius

Kunnanjohtaja

Hämeenkyrön kunta

050-68192

www.hameenkyro.fi