Suomen Kasvukäytävä kaupungistumisen vyöhykkeenä

Helsingin ja Tampereen välinen nauhamainen vyöhyke, joka sisältää Tampereen vaikutusalueen ja jatkuu siitä edelleen Seinäjoelle, muodostaa Suomen kasvukäytävän. Vaikutusalueen selkärankana on valtatie 3, joka on maanteiden runkoverkkoon kuuluva ylimaakunnallinen pääväylä. Runkoverkkopäätöksellä on vahvistettu, että koko kasvukäytävän pitää kuulua korkeimpaan palvelutasoluokkaan. Tällä hetkellä selkärangassa on joitakin kipupisteitä, jotka hoitamattomina pahenevat.

Runkoverkkopäätöksen perusteluissa ovat korostuneet liikenteelliset tarpeet, jotka varsinkin elinkeinoelämän kannalta ovat kiistattomat. Vahvistuva metsäteollisuus, elintarviketuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja vientiteollisuus tarvitsevat toimivaa ja luotettavasti kehittyvää valtatieverkkoa. Teollisuuden tavaravirrat ovat niin monisuuntaiset ja -tasoiset, että raideliikenne ei yksin voi näitä hajautuneita kuljetustarpeita tyydyttää.

Kasvukäytävä on myös paljon muutakin kuin liikennettä. Työpaikat, asuminen ja palvelut kehittyvät – tai jäävät kehittymättä – liikenneväylien vaikutusalueelle. Liikenneväylää uudistava investointi saa aina vaikutusalueellaan aikaan myös yksityisen sektorin investointeja, jotka vahvistavat nauhamaista yhdyskuntarakennetta väylän varrella. Kaupungistumiskehitystä ei tulisi nähdä vain pistemäisenä, vaan pikemminkin vaikutusalueiden ja niiden välisten käytävien kautta tapahtuvana kaupungistumisena. Pistemäisessä ajattelussa unohdetaan monen teollisuudenalan hajautunut tuotannontekijärakenne. Vyöhykkeiden ja käytävien kehittymisellä sen sijaan tuetaan raaka-aineiden ja työvoiman hyödyntämistä juuri siellä missä ne luonnostaan sijaitsevat. Samalla vältetään tarpeetonta pendelöintiä asuinpaikan ja työpaikan välillä mutta mahdollistetaan liikkumisen sujuvuus tarvittavassa määrin. Kasvukäytävien Suomi mahdollistaa alueellisesti mahdollisimman elinvoimaisen kaupungistumiskehityksen. Se antaa myös lupauksen rakennetun asuntovarallisuuden arvon säilymisestä ainakin kasvukäytävän vaikutusalueella.

Suomen kasvukäytävän hallitusohjelmatavoitteissa on valtatie 3 kehittäminen edunvalvonnan tavoitteena. Se tarkoittaa valtatien liikennöitävyyden, välityskyvyn ja liikenneturvallisuuden saamista runkoverkon päätetyn palvelutason mukaiseksi. Se tarkoittaa nykyisten liikenteen pullonkaulojen poistamista ja valmiiden tiesuunnitelmien toteuttamista mahdollisimman pian. Se tarkoittaa verkostomaisen kaupungistumisen toteutumista Suomen kasvukäytävän alueella. Kysymys ei ole yhtään vähemmästä kuin Suomen kasvukäytävän elintärkeän selkärangan toiminnan turvaamisesta ja kipupisteiden parantamisesta.

Antero Alenius
Kunnanjohtaja
Hämeenkyrön kunta
www.hameenkyro.fi