Liikennevirasto yhteistyöhön Yhteiskuntataiteilijatoiminnan kanssa

Yhteiskuntataiteilijatoimintaa toteuttava Riihimäen kaupunki ja Liikennevirasto ovat sopineet
yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edesauttaa taideteosten toteuttamista liikenneväylän
solmukohtiin Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-välillä. Työn tarkoitus on edistää kuntien
julkisen taiteen toteutusta rakentamisen ja saneerauksen yhteydessä. Yhteiskuntataiteilija
toimii yhteistyössä myös Suomen kasvukäytävä -verkoston kanssa. Kasvukäytäväksi
kutsutulla Tampere–Helsinki-akselilla toimii suuri osa Suomen luovan alan toimijoista ja
siellä sijaitsee kansallisesti merkittäviä kulttuurilaitoksia. Hankkeen isäntänä toimii
Riihimäen kaupunki. Taustalla on Yhteiskuntataiteilijatoiminnan päärahoittajana toimiva
opetus- ja kulttuuriministeriö.
Päämääränä on yhdistää taide osaksi kuntien kaavoitus- ja rakennushankkeita.
Liikenneviraston tehtävänä on osallistua Yhteiskuntataiteilijahankkeen projektiin, jossa
laaditaan konsepti taiteen mahdollisuuksista asema-alueilla. Projektissa perehdytään
rataosan Helsinki – Tampere henkilöliikennepaikkoihin ja ideoidaan taiteen esittämistapoja
erityyppisille asemille. Yhteiskuntataiteilijan tehtävänä on toimia sekä yhdistävänä, luovana
tekijänä että tavoitteellista kuntayhteistyötä edistävänä koordinoijana. Projektin on määrä
valmistua keväällä 2018.

Yhteiskuntataiteilijatoiminnassa on osallistunut yhdeksän kuntaa kasvukäytäväalueella.
Jokaisessa kunnassa/kaupungissa on toteutettu paikkakuntakohtainen projekti.
Yhteiskuntataiteilijahankkeeseen osallistuneiden kuntien tietoisuus on parantunut julkisen
taiteen prosesseista ja rahoituksesta. Toiminnassa mukana olleet kunnat kokevat vahvasti
hyötyneensä asiantuntijuudesta, joka vie asiat konkreettiselle tasolle, ja kommentoineet
toimintaa mm. näillä sanoin: ”Ajatukset ei jää vain ideatasolle, vaan saadaan myös toteutettua. On helppo viritellä
ajatuksia, mutta ne jäävät usein vain kellumaan…”
”Uskon, että tällä on enemmän vaikuttavuutta, kuin että olisi vain yksittäinen
koordinointikohde. Hanke on tullut tänne, ei ole tarvinnut hakea. Mahdollista toteuttaa
pienellä rahalla. En usko, että olisimme näin vahvasti liikkeelle ilman
Yhteiskuntataiteilijahanketta. On vaatinut tämän hankkeen tähän.”
Liikenneviraston kanssa solmitun sopimuksen myötä Yhteiskuntataiteilijahankkeella on
entistä paremmat mahdollisuudet kehittää kuntien kanssa yhteistyössä asemaseutuja ja
siksi uudet kunta-tai kaupunkiyhteistyökumppanit ovat tervetulleita mukaan toimintaan
toteuttamaan omia taide- ja kaupunkisuunnitteluideoitaan. Taideteosten toteuttaminen
osana asemanseutujen kehittämistä on pitkä prosessi, jossa hyvin hoidetulla yhteystyöllä
on suuri merkitys.

Lisätietoja antavat:

Liikennevirasto, Arja Aalto, henkilöliikenneasiantuntija, puh. + 358 29 534 3960, sähköposti
[email protected]

Yhteiskuntataiteilijatoiminta, Marjukka Korhonen, kuvanveistäjä, projektipäällikkö, puh.
+358 400 591 045, sähköposti [email protected]