Kaupungin oma ohjelmatyö = ohjelmaa ja yhteistyötä

Hämeenlinnan uuden strategian tavoitteiksi määritettiin: hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa ovat aktiiviset asukkaat, elinvoimainen asumiskaupunki ja resurssiviisas kaupunki, jolla on kestävä talous. Samalla kaupunginvaltuusto päätti ottaa käyttöön ns. poliittisen ohjelmatyön, joka tarkoittaa toimialat ylittäviä linjauksia asioissa, jotka on todettu erityisen tärkeiksi kokonaisuuksiksi.

Ensimmäinen kaupunginhallituksen 12.2.2018 päättämä ohjelmatyö liittyi matkailua koskevaan strategiseen tavoitteeseen: ”Hämeenlinna kuuluu Suomessa viiden suosituimman matkailukaupungin joukkoon”. Työ lähti liikkeelle valtuustoaloitteen perusteella. Käynnistysseminaariin osallistui yli 140 yritysten edustaa, joka kertoi hyvin asiaan latautuneen odotuksen. Ohjausryhmään nimettiin seitsemän kaupunginvaltuutettua (yksi valtuutettu jokaisesta valtuustoryhmästä) ja viisi matkailuyritysten edustajaa. Yritysten edustajien valinta toteutettiin yrityksille kohdistetun internet-äänestyksen avulla.

Ohjausryhmän lisäksi asetettiin ns. sparrausryhmä, johon saivat osallistua kaikki halukkaat alan toimijat. Sparrausryhmä käsitteli myös kaikki ohjausryhmässä päätettävät asiat. Tämä käsittely oli pääosin sähköistä.

Matkailuohjelmatyön sisältö jakautui kahteen osaan; ohjelmatyöprosessin kehittämiseen ja varsinaisen matkailuohjelman laatimiseen. Innostus oli vahvaa. Jopa niin vahvaa, että työn ensimmäinen vaihe – kaupungin vuoden 2019 budjettiin vaikuttavat esitykset – olivat valmiit ennen kesälomia. Budjettipäätöksessä kaupunki sitoutui panostamaan 150.000 € vuosittain kolmen vuoden aikana edellyttäen, että matkailutoimijat sitoutuvat yhdessä vastaavaan panostukseen.

Matkailuohjelma valmistui ja hyväksyttiin vuoden 2018 loppuun mennessä. Työ jatkuu teemaryhmissä, joita tunnistettiin neljä: luonto- ja liikuntamatkailu, kokous- ja tapahtumamatkailu, kulttuurimatkailu sekä koulutusmatkailu. Matkailuliiketoimintaa edistääkseen yritykset perustivat marraskuussa 2018 uuden yhdistyksen Elinvoimaa Hämeeseen ry:n, jonka työ on myös lähtenyt ripeästi käyntiin.

Ohjelmatyöstä saadut hyvät kokemukset virittivät nopeasti uuden poikkihallinnollisen ohjelman käynnistämisen.  Kaupunginhallitus päätti 21.1.2019 käynnistää ”Hiilineutraali Hämeenlinna” – toimeenpano-ohjelman. Tällöin todettiin mm., että voidakseen saavuttaa hiilineutraalisuuden tavoitteen Hämeenlinnan kaupungin on koottava aiemmista onnistumisistaan ja nykyisistä kehitysaihioista pohja uudelle ohjelmalle, jolle asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Ohjelmatyö aloitettiin nimeämällä ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä ja lisäksi yhtä monta ulkopuolista asiantuntijaa.

Molemmat em. ohjelmat liittyvät hyvin kiinteästi Suomen kasvukäytävällä tehtävään työhön, jota Hämeenlinna voi suoraan hyödyntää omassa työssään. Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut – hankkeen raportti on juuri julkaistu. Ilmastokysymykset ovat aivan keskeisiä ajureita sekä raideliikenteen lisäämisen että vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisäämisen osalta.

Juha Isosuo
Apulaiskaupunginjohtaja
Hämeenlinna

Hiilineutraali Hämeenlinna
Matkailun kehittämisohjelma 

#Hiilineutraali #Käyttövoima #Resurssiviisaus #Elinvoima #Hyvinvointi #Yhteiskehittäminen