Hausjärvi – keskellä Suomen kasvukäytävää


Sijainniltaan Hausjärvi ei voisi olla paremmassa paikassa –keskellä Suomen kasvukäytävää, jossa tuotetaan 48,9 %:tia Suomen BKT:sta ja jossa on 46,3 %:tia avoimen sektorin työpaikoista. Hausjärvellä hyvä saavutettavuus luo erinomaiset edellytykset työllistymiselle ja yrittämiselle. Tämän takeena on myös raideliikenne, joka takaa yhteydet Hausjärven neljästä taajamasta Oitista, Mommilasta, Hikiästä ja Ryttylästä. Voisi sanoa, että Hausjärven elinvoiman takeena on hyvät maantie- ja raideyhteydet keskellä Suomen kasvukäytävää.

Kaupunkiseutujen kehityksen keskeinen edellytys on julkisen liikenteen mahdollistama yhtenäinen työssäkäyntialue, jota työtä Hausjärven kunta pitää ensiarvoisen tärkeänä myös Suomen kasvukäytävän kilpailukyvyn kannalta. Henkilöliikenteen tunnin vuoroväli takaa Hausjärven alueen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa.

Työ raideliikenteen kapasiteetin varmistamiseksi kolmannen raiteen myötä parantaa alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa, joka on mielestäni yksi kasvukäytävän tärkeimmistä edunvalvonta tehtävistä Hausjärven kunnan kannalta.

Hausjärvi kehittää ja vahvistaa liikennekäytävän HHT (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) kasvua Monnin oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla. Kaavaa on jo aloitettu toteuttaa osittain asemakaavoituksella, jossa lopullisena tavoitteena on noin 9000 asukkaan pien- ja kerrostaloalue pääradan varressa – vain kivenheiton päässä Hyvinkäästä. Asuinalueiden tehokkuus on suurimmillaan keskustatoimintojen alueella. Ensimmäiset pientalo- ja kerrostalotontit ovat jo myynnissä ja rakentuneet. Kaava mahdollistaa asemakaavoitettavaksi kerrostaloja, rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja town-house tyyppisiä kortteleita. Kunta on hankkinut Monnin keskeisiltä alueilta maata noin 100 hehtaaria. Alueelle on suunniteltu myös Monnin seisake pääradan varteen. Monnin aluetta voidaan hyvällä syyllä pitää Kanta-Hämeen mielenkiintoisimpana uutena kasvualueena!

Kaavassa Monnin uudet teollisuus- ja työpaikka-alueet sijoittuvat nykyisten teollisuusalueiden yhteyteen Hikiäntien varteen sekä kaava-alueen lounaisosaan pääradan varteen. Kaavan rakenne on suunniteltu siten, että viheralueiden kautta on toteutettavissa turvalliset ja viihtyisät kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä asumisen, yrittämisen ja palveluiden välille.

Pääradan varteen Ryttylään kaavoitetaan Hausjärven uusinta asuinaluetta ”Aurinkorantaa”. Puujoen eteläpuolelle
on laadittu Ryttylän pientaloalueen asemakaava, joka on nähtävillä.
Kaavaluonnoksessa kohdealueelle on osoitettu 10 rivitalojen (AR), 8 asuinpientalon (AP) ja 25 erillispientalon (AO) tonttia, yhteensä 43 tonttia. Tonteista neljä on nykyisiä rakennuspaikkoja. Maltillisella mitoituksella tonttimäärä vastaa noin 135 asuinhuoneistoa mikä merkitsee laskennallisesti noin 300 asukasta. Kaavassa kenttäalueelta suuntautuu viheryhteys ranta-alueen uimarannalle ohjeellisin kevyen liikenteen yhteyksin joka kiertää rannan läheisyydessä reittinä venevalkamalle ja ohjeellisena
ulkoilureittinä edelleen Punkanjoen vartta. Asemakaavaratkaisussa on huomioitu alueen mahdollinen laajentuminen myöhemmässä vaiheessa tonttitarpeiden pohjalta itään. Tontit ovat tulossa myyntiin tämän vuoden aikana.

Kasvukäytävällä sijaitseva Yritysalue 54 on vartin matkan päässä Helsinki-Tampere moottoritiestä. Yritysalueella on kaavoitettuja yritystontteja yhteensä 13,4 ha. Rakennusoikeutta alueella on liki 65 000 kerrosneliömetriä. Toinen Hausjärven yritysalue on noin viiden minuutin päässä moottoritiestä Ryttylässä. Yritysalue Kauppakuja Ryttylä sijaitsee Helsinki-Tampere moottoritien läheisyydessä. Alue antaa yrityksellesi mahdollisuuden toimia loogisesti keskeisellä paikalla. Alueella on yhdeksän tonttia muodostaen yli 5 ha pinta-alan ja tarjoten rakennusoikeutta yli 20 000 kerrosneliömetriä.

Hausjärven kunnan strategisena päämääränä on olla maakunnallisesti vetovoimainen yritys- ja asuinpaikka. Hausjärven kunta satsaa monipuoliseen tonttitarjontaa kaikissa taajamissa, joissa hyvä raideliikenne luo erinomaiset edellytykset työllistymiselle ja yrittämiselle. Hausjärvi haluaa olla Hämeen ripein ja elinvoimaisin kunta, joka on vahvasti edesauttamassa Suomen kasvukäytävä hankkeiden ja tavoitteiden toteutumista.

Pekka Määttänen
kunnanjohtaja

www.hausjarvi.fi