Haja-asutusalueille älykkäitä liikkumisratkaisuja palvelumuotoilun keinoin

Toukokuussa päättyneessä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkekoulun (HAMK) Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeessa on selvitetty, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. Hankkeen aikana Pohjois-Espoossa ja Kanta-Hämeessä suoritettiin kaksi pilottikokeilua yhteistyössä alueiden asukkaiden, toimijoiden ja yrittäjien kanssa. Hankkeen selkärankana on toiminut palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen, joilla on pyritty varmistamaan alueen asukkaiden äänen kuuluminen.

Keskustelu uudenlaisista liikkumisen ratkaisuista ja päästöjen vähentämisestä keskittyy vahvasti suurten kaupunkien yhteyteen, mutta tarve sujuville ja päästöjä minimoiville liikenneratkaisuille on olemassa myös kaupunkien ulkopuolella. Haja-asutusalueiden kehittämisessä on paljon potentiaalia synnyttää uutta elinvoimaa, liiketoimintaa ja hyvinvointia. Palveluiden kehittämisen kautta voidaan myös jarruttaa maaseudun autioitumista. Teknologian nopea kehittyminen ja esimerkiksi alusta- ja jakamistalous tarjoavat hyviä lähtökohtia ratkaisujen löytämiseksi.

Jotta ratkaisut istuvat tarkoitukseensa on niiden kehittämisessä kuitenkin huomioitava se arki ja todellisuus, jota palvelujen tavoitellut käyttäjät elävät. Ihmisten digitaitojen taso ja asenteet, olemassa oleva infrastruktuuri ynnä muut tekijät kaikki vaikuttavat siihen, kuinka hyvin uudenlaisia palveluita omaksutaan osaksi joka päivästä elämää. Tahtoa muutokseen on ja haja-asutusalueiden kylissä yhteisöllisyys on monesti vahva, mutta muutoksen täytyy tapahtua ihmisten ehdoilla. Haasteena ei siis ole saatavilla oleva teknologia, vaan uusien palveluiden ihmislähtöinen kehittäminen ja sujuva käyttöönotto. Ihmiset muuttavat käyttäytymistään hitaasti, mutta sitouttamalla heidät mukaan kehittämiseen ja rohkaisemalla kokeiluihin omassa arjessa, se on mahdollista.

Parempi elämänlaatu, turvallisuus ja luonto lisäävät maaseudun vetovoimaa
Haja-asutusalueiden asukkaat kokevat monesti eriarvoisuutta suhteessa kaupungeissa asuviin, erityisesti palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta katsoen. Palveluiden perässä muuttamisen voidaan nähdä olevan ilmiselvä ratkaisu ja yhä useampi valitsee niin tehdä, joko omasta tahdosta tai pakon sanelemana. Kaupungissa asuminen tarjoaa kiistämättä monimuotoisempia mahdollisuuksia opiskella, tehdä työtä ja hyödyntää palveluita.
Vaikka muuttoliikenne suuntautuu kohti kaupunkeja, on osalle väestöstä haja-asutusalueella asuminen kuitenkin tietoinen valinta.
Valintoja ei aina ohjaa suoraan vain vallitseva elämäntilanne, vaan myös yksilön omat arvot. Joukossa on nuoria ja vanhoja, kaupungissa syntyneitä, ikänsä harvaan asutuilla alueilla asuneita ja niiltä kotoisin olevia paluumuuttajia. On eläkeläistä, etätyöläistä ja yrittäjää. Yksi yhdistävä tekijä on kuitenkin selkeästi kokemus mahdollisuudesta rakentaa oman näköistä elämää, olla osa yhteisöä sekä vahva yhteys luontoon. Tietyistä asioista joita kaupunki tarjoaa, ollaan valmiita tinkimään paremman elämänlaadun ja turvallisuudentunteen saavuttamiseksi.

Haja-asutusalueille suunnattuja kokeiluja kehitettiin yhdessä kyläläisten kanssa
Laurea-ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu tarttuivat syksyllä 2018 Kyliltä kasvukäytävälle-hankkeessa haja-asutusalueiden liikkumisen tarpeiden haasteisiin palvelumuotoilun keinoin Pohjois-Espoossa ja Kanta-Hämeessä. Palvelumuotoilussa tavoitellaan parhaan mahdollisen palvelukokemuksen muotoilemista loppukäyttäjälle, unohtamatta palveluntarjoajan liiketoiminnan kannattavuutta ja muiden mahdollisten sidosryhmien palvelun kautta saavuttamaa hyötyä. Palvelumuotoiluprosessin läpivienti edellyttää, että palveluja kehitetään yhdessä sen käyttäjien ja tuottajien kanssa, ihmislähtöisesti.

Hankkeessa lähdettiinkin liikkeelle kyläläisten tarpeiden ymmärtämisestä haastattelemalla heitä ja havainnoimalla alueiden ympäristöä. Taustatutkimuksen pohjalta suunniteltiin yhteiskehittämisen työpajat, joissa alueille kehitettäviä palvelukokeiluja ideoitiin ja määritellään yhdessä eri kyläläisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Määrittelyn pohjalta toteutettiin kokeilut, joita pilotointiin alueilla kevään 2019 aikana.

Tuloksia ja jatkoa yhteistyölle
Pohjois-Espoossa kokeiluna toimi lähipalvelujen tuottajille ja asiakkaille suunnattu Palvelupakki.fi-sivusto ja Kanta-Hämeen Tammelan kylissä päädyttiin kokeilemaan naapuriavun ja alueen yrittäjien palveluiden liikuttamista NappiNaapuri-palvelun kautta. Molemmissa kokeiluissa keskiössä olivat alueiden asukkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen ja omalla kylällä sijaitsevan kysynnän ja tarjonnan yhteen saattaminen. Palvelumuotoiluprosessin ihmislähtöinen kehittämisote rohkaisi ja sitoutti eri taustoista ja elämäntilanteista tulevat kyläläiset mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin.
Hanketoimijoiden ja kyläläisten aktiivinen yhteydenpito ja säännöllinen viestintä hankkeen etenemisestä nähtiin alusta saakka erityisen tärkeäksi, sillä luottamuksen luominen osana yhteistyötä oli ensiarvoisen tärkeää kokeilujen onnistumisen kannalta.

Pohjois-Espoossa Palvelupakki-kokeilu sai hyvän vastaanoton ja palvelulle etsitään jatkokehittäjää. Tammelan alueella NappiNaapurin käyttöön saatiin aktivoitua hankkeen aikana yli 70 käyttäjää, lähtötilanteen ollessa alle viisi käyttäjää. Myös kesä on ollut aktiivista aikaa ja käyttäjiä alkaa olla jo satakunta. Tammelan kylät ry jatkaa kyläläisten aktivoimista palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä myös jatkossa. Tammelan kunta ja Tammelan kylät ry yhdessä rahoittavat alueen yrittäjille tarkoitetun kanavan NappiNaapurissa vuoden loppuun asti.

Tällä hetkellä Laurea ja HAMK valmistelevat jatkohankkeita haja-asutusalueiden kehittämiseksi hankkeen tulosten pohjalta. Lisää hankkeesta ja toteutetuista kokeiluista pääset lukemaan hankkeen kotisivuilta.

Lisätiedot:
Hankkeen kotisivut
https://www.laurea.fi/hankkeet/k/kylilta-kasvukaytavalle—alykkaat-liikkumisen-palvelut-maaseudulla/

Projektipäällikkö ja palvelumuotoilija Saara Gröhn
[email protected]
#Laurea #SmartHamk #AIKO  #Uudenmaanliitto #Hämeenliitto #Espoo #Tammela