Asukkaat mukana kehittämässä palveluita – Kyliltä kasvukäytävälle

Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeessa (AIKO) lähestyttiin älykkään liikkumisen ja kuljetusten palveluiden kehittämistä palvelumuotoilun keinoin Pohjois-Espoon Kalajärvellä sekä Tammelan kylissä, Kanta-Hämeessä. Palvelumuotoilun käyttö tarkoitti käytännössä asiakkaan, tässä tapauksessa haja-asutusalueilla asuvien ihmisten, asettamista ongelmanratkaisun keskiöön.

Kyläläisten liikkumisen ja kuljetusten tarpeita kartoitettiin ideointityöpajoissa, joissa kyläläiset saivat yhdessä keskustellen ja luovasti visioiden löytää erilaisia ratkaisuja arjen tarpeisiin ja käytännön haasteisiin.
Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeen ytimessä olivat kokeilut. Niiden avulla tarkasteltiin, miten liikkumisen ja kuljetusten palveluita voitaisiin ketterästi ja kustannustehokkaasti toteuttaa haja-asutusalueilla. Kyläläisten tarpeita selvitettiin yhteisissä työpajoissa, joissa myös ideoitiin arjen haasteisiin sopivia ratkaisuja. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten kokeiluja toteutettiin Uudellamaalla, Espoon Kalajärvellä, ja Kanta-Hämeessä Tammelan kolmessatoista kylässä.

Palvelumuotoilu ohjaamassa kehittämistoimintaa
Palvelumuotoilumenetelmät auttavat kehittämään uusia tai parantamaan vanhoja palveluja tehokkaammiksi ja käyttäjäystävällisiksi. Palvelumuotoilun lähtökohtana on suunnitella ja muotoilla palveluja tasapainossa suunnittelijan, asiakkaan ja palveluntarjoajan tarpeiden kanssa.

Asukkaiden ääni kuuluviin kehittämisessä
Hankkeen alussa pyrittiin ymmärtämään alueen asukkaiden tarpeita havainnoimalla ympäristöä sekä tekemällä yksilö- ja ryhmähaastatteluja. Haastatteluiden ja ympäristön havainnoinnin pohjalta muodostettiin persoonaprofiilit, joiden kautta syvennettiin ymmärrystä alueen asukasryhmistä ja heidän tarpeistaan.
Yhteiskehittämisellä aikaansaatiin subjektiivista hyvinvointia. Hanke antoi kyläläisille mahdollisuuden vaikuttaa omien arjen haasteiden kehittämiseen konkreettisella tavalla.

Laurea ammattikorkeakoulu ja HAMK ovat toteuttaneet Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeen yhteistyössä, ja hyvin toimivaa yhteistyötä on tarkoitus jatkaa seuraavissa kehittämistoimenpiteissä ja hankkeissa.

Kyliltä kasvukäytävälle -hanke sai rahoituksensa Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta.

Lisätietoja hankkeen toteutuksesta:
Pia Tamminen, tutkijayliopettaja, HAMK Smart, pia.tamminen@hamk.fi
Saara Gröhn, projektipäällikkö ja palvelumuotoilija, Laurea, saara.grohn@laurea.fi

Suomen kasvukäytävä –verkoston toiminnasta:
Outi Myllymaa, viestintä- ja kehittämisasiantuntija, outi.myllymaa@hameenlinna.fi

Lue lisää Kyliltä kasvukäytävälle -hankkeen toimenpiteistä:
https://www.laurea.fi/hankkeet/k/kylilta-kasvukaytavalle—alykkaat-liikkumisen-palvelut-maaseudulla/
https://unlimited.hamk.fi/teknologia-ja-liikenne/kylien-elinvoimaa-rakentamassa/
https://journal.laurea.fi/palvelumuotoilu-ohjaamassa-kylilta-kasvukaytavalle-hankkeen-kehittamistyota/
https://journal.laurea.fi/alykasta-liikkumista-ihmista-kuuntelemalla-kylilta-kasvukaytavalle-hankkeessa/